Xét ở người, gen qui định nhóm máu và gen qui định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập.


Chọn đáp án D

Giải thích:

–        Kiểu gen về nhóm máu:

(3), (11) máu O nên có kiểu gen là ({I^O}{I^O}) → (1), (2) nhóm máu B sinh con máu O nên kiểu gen của (1) và (2) là: IBIO.

(5)  và (7) nhóm máu AB nên có kiểu gen là IAIB, mà (10) nhóm máu B (nhận giao tử IB từ (7) nên (6) phải dị hợp về kiểu gen à (6) có kiểu gen là IAIO , (10) có kiểu gen là IBIO

Vậy những người xác định được kiểu gen về nhóm máu là: (1), (2), (3), (5), (6), (7), (10), (11).

–        Kiều gen về hình dạng tóc:

(1) và (2) tóc xoăn sinh được con (3) tóc thẳng nên tóc xoăn là trội so với tóc thẳng.

Qui ước M: tóc xoăn >> m : tóc thẳng.

(3), (7), (11) tóc thẳng nên có kiểu gen là : mm →  (1), (2), (9), (10) có kiểu gen là: Mm.

Người số 5 mang gen qui định tóc thẳng nên có kiểu gen là: Mm.

Vậy những người xác định được kiểu gen về hình dạng tóc là: (1),(2), (3), (5), (7), (9), (10), (11).

Xét về cả hai tính trạng thì có 7 người đã xác định được kiểu gen là: (1), (2), (3), (5), (7), (10), (11).

→ I đúng.

–        II đúng vì người số (6) và (9) có thể có kiểu gen khác nhau đúng vì 2 người này chưa biết chắc chắn kiểu gen nên có thể có kiểu gen khác nhau.

– Xét ý (3)

* Nhóm máu:

– (l) x (2): ({I^B}{I^O},,x,,{I^B}{I^O} to 1{I^B}{I^B}:2{I^B}{I^O}:1{I^O}{I^O}) → (4) có kiểu gen là (left( {frac{1}{3}{I^B}{I^B}:frac{2}{3}{I^B}{I^O}} right)) hay (left( {frac{2}{3}{I^B}:frac{1}{3}{I^O}} right).) 

–        (4) x  (5): (left( {frac{2}{3}{I^B}:frac{1}{3}{I^O}} right),,x,,left( {frac{1}{2}{I^A}:frac{1}{2}{I^B}} right)) →  (8) có kiểu gen là: (left( {frac{2}{6}{I^B}{I^B}:frac{1}{6}{I^B}{I^O}} right)) hay (left( {frac{5}{6}{I^B}:frac{1}{6}{I^O}} right)) 

–        (6) x  (7): ({I^A}{I^O},,x,,{I^A}{I^B}) → (9) có kiểu gen là: (left( {frac{1}{4}{I^A}{I^A}:frac{1}{4}{I^A}{I^O}} right)) hay (left( {frac{3}{4}{I^A}:frac{1}{4}{I^O}} right)) 

– (8) x (9): (left( {frac{5}{6}{I^B}:frac{1}{6}{I^O}} right),,x,,left( {frac{3}{4}{I^A}:frac{1}{4}{I^O}} right)) 

→ xác xuất sinh con nhóm máu AB của 8,9 là : 5/6.3/4 = 5/8

* Hình dạng tóc:

–        (1) x (2): Mm x Mm à  1MM : 2Mm : 1mm  → (4) có kiểu gen (1/3MM : 2/3Mm) hay (2/3M : l/3m)

–        (4) x (5): (2/3M : l/3m) x (1/2M : l/2m) → (8) có kiểu gen là : (2/6MM : 3/6Mm) hay (7/10M : 3/10 m)

–        (8) x (9): (7/10M : 3/10m) x (1/2M : l/2m) à xác suất sinh con tóc xoăn (M-) = 17/20

Xác suất sinh con có nhóm máu B và tóc xoăn của cặp 8 – 9 là: 5/8.17/20 = 17/32 → III đúng 

–        Xét IV

*        Nhóm máu

–        (10) x (11): ({I^B}{I^O},,x,,{I^O}{I^O} to frac{1}{2}{I^B}{I^O}:frac{1}{2}{I^O}{I^O}) 

*        Hình dạng tóc

–        (10) x (11) : Mm  x  mm → 1/2Mm : 1/2mm

Xác suất sinh con có nhóm máu O và tóc tháng của cặp 10 -11 là: 1/2.1/2 = 1/4 → IV đúng

Vậy cả 4 phát biểu đưa ra là đúng.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ