Xét: Một loài thực vật tính trạng màu hoa do một cặp gen quy định. Cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng, F1 thu được 100% cây hoa đỏ…


 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật tính trạng màu hoa do một cặp gen quy định. Cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng, F1 thu được 100% cây hoa đỏ, cho cây hoa đỏ ở đời F1 lai với cây hoa trắng (P) thu được Fa. Cho các cây Fa tạp giao với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 56,55% cây hoa trắng : 43,75% cây hoa đỏ. Tính xác suất để chọn được 4 cây hoa đỏ ở đời F2 mà khi cho các cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng chiếm 12,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Giải thích:

  P : đỏ x trắng

  F1 : 100% đỏ

  Đỏ F1 x trắng P

  Fa 

  Fa tạp giao à F2 : 56,25% cây hoa trắng : 43,75% cây hoa đỏ (9 trắng : 7 đỏ)

  A đỏ ; a trắng

  P : AA x aa

  F1 : Aa

  Aa x aa → 1Aa : 1aa tạp giao → 1/16 AA ; 6/16 Aa ; 9/16 aa

  Xác suất để chọn được 4 cây hoa đỏ ở đời F2 mà khi cho các cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng chiếm 12,5%

  Tức là : xAA : y Aa → aa = 12,5%

  Mà x + y = 4

  → y = 1/2

  Vậy xác suất chọn được (2AA, 2Aa)/4A- = ({{text{(}}frac{{text{1}}}{{text{7}}}{text{)}}^{text{2}}}{text{x(}}frac{{text{6}}}{{text{7}}}{{text{)}}^{text{2}}}{text{x}}{{text{C}}^{text{2}}}_{text{4}}{text{ = }}frac{{{text{216}}}}{{{text{2401}}}})

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ