Xác định đa thức bậc nhất (Pleft( x right) = ax + b) biết rằng (Pleft( { – 1} right) = 5) và (Pleft( { – 2} right) = 7.)


Tìm được (Pleft( x right) =  – 2x + 3)

Ta có:

 (begin{array}{l}Pleft( { – 1} right) = 5\ Leftrightarrow a.left( { – 1} right) + b = 5\ Leftrightarrow  – a + b = 5,,,,,left( 1 right)end{array})

(begin{array}{l}Pleft( { – 2} right) = 7\ Leftrightarrow a.left( { – 2} right) + b = 7\ Leftrightarrow  – 2a + b = 7,,,,,left( 2 right)end{array})

Từ (1) Suy ra: (a = b – 5) thay vào (2) ta được:

(begin{array}{l} – 2.left( {b – 5} right) + b = 7\ – 2b + 10 + b = 7\ – b =  – 3,,,hay,,,,b = 3end{array})

( Rightarrow a = 3 – 5 =  – 2)

Vậy (a =  – 2;,,b = 3)

Đa thức cần tìm là: (Pleft( x right) =  – 2x + 3)

Chọn DLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ