Which of the following is NOT TRUE, according to the text?


 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT TRUE, according to the passage?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu 

  Giải thích: 

  Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG, theo đoạn văn? 

  A. Dodgon là một học sinh xuất sắc. 

  B. Dodgon đã học tại Christ Church, Oxford. 

  C. Dodgon là một tác giả xuất bản của các công trình học thuật. 

  D. Dodgon nghiên cứu văn học thiếu nhi. 

  Thông tin: His education and chosen field of pursuit were far removed from the field of children’s literature and were instead focused on theoretical mathematics. 

  Tạm dịch: Giáo dục và lĩnh vực theo đuổi của ông là toán lý thuyết, rời xa khỏi lĩnh vực văn học thiếu nhi.

  Chọn D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ