Which of the following is NOT mentioned as actions that could be taken to eradicate problems caused by urbanization?


Hành động nào sau đây KHÔNG được đề cập là các hành động có thể được thực hiện để xóa bỏ các vấn đề do đô thị hóa gây ra?

A. khuyến khích giáo viên của bạn nói về những vấn đề này 

B. thảo luận về cách những người trẻ tuổi có thể giúp giải quyết vấn đề đó

C. tham gia các nỗ lực của cộng đồng để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến thành phố của bạn 

D. viết thư cho các tổ chức địa phương làm việc về những vấn đề này 

Thông tin: There are several actions that could be taken to eradicate the problems described  above. Firstly, a simple solution would be joining community efforts to address problems  affecting your city. Ask your parents, friends and relatives to join in as well. These efforts might include clean-up campaigns, recycling projects and a signature campaign to ask the government to do something about the situation. A second measure would be encouraging  your teacher to talk about these problems and to discuss how young people can help to solve them. Finally, writing to local organizations working on these issues for ideas on how you can contribute to solve them. 

Tạm dịch: Có một số hành động có thể được thực hiện để loại bỏ các vấn đề được mô tả ở  trên. Thứ nhất, một giải pháp đơn giản là gắn kết những nỗ lực của cộng đồng để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến thành phố của bạn. Yêu cầu bố mẹ, bạn bè và người thân của bạn cùng tham gia. Những nỗ lực này có thể bao gồm các chiến dịch làm sạch, các dự án tái chế và một chiến dịch chữ ký để yêu cầu chính phủ làm gì đó để giải quyết tình trạng này. Biện pháp thứ hai là khuyến khích giáo viên của bạn nói về những vấn đề này và thảo luận về cách người trẻ có thể giúp giải quyết chúng. Cuối cùng, viết thư cho các tổ chức địa phương làm việc về những vấn đề này để có ý kiến về cách bạn có thể đóng góp để giải quyết chúng.

Đáp án B chưa đầy đủ, vì trong bài nói “khuyến khích giáo viên thảo luận về việc thanh  thiếu niên có thể làm những gì để giải quyết các vấn đề đó” 

→ Đáp án BLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ