Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f(x) = x(5x + 2) – x(x2 + 6) không dương


Câu hỏi:

Với giá trị nào của m thì phương trình: (m – 1)x2 – 2(m – 2)x + m – 3 = 0 có hai nghiệm x1, x2 và x1 + x2 + x1x2 < 1?

A. 1 < m < 2

B. 1 < m < 3

Đáp án chính xác

C. m > 2

D. m > 2

Trả lời:

Chọn B.Ta có: Δ = (m – 2)2 – (m – 1)(m – 3) = (m2 – 4m + 4 ) – (m2 – 4m + 3) = 1 > 0Phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2.Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Ta có:Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ