Với giá trị nào của (n) thì đẳng thức sau luôn đúng?(sqrt {frac{1}{2} + frac{1}{2}sqrt {frac{1}{2} + frac{1}{2}sqrt {frac{1}{2} + frac{1}{2}cos 12x} } } = cos frac{x}{{2n}},,,,,0

Chuyển đến thanh công cụ