Với (a) và (b) là hai số thực dương, (a ne 1.) Giá trị của ({a^{{{log }_a}{b^3}}}) bằng:


 • Câu hỏi:

  Với (a) và (b) là hai số thực dương, (a ne 1.) Giá trị của ({a^{{{log }_a}{b^3}}}) bằng: 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: ({a^{{{log }_a}{b^3}}} = {b^{3{{log }_a}a}} = {b^3}.)

  Chọn B.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ