Vận dụng – sáng tạo (trang 52) SGK Âm nhạc 6


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi 1

Đọc nét nhạc sau và chỉ ra khoảng cách cung và nửa cung giữa hai nốt.

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc và chỉ ra khoảng cách cung và nửa cung giữa 2 nốt.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi 2

Biểu diễn bài hát Chỉ có một trên đời theo nhóm.

Phương pháp giải:

Học sinh biểu diễn bài hát Chỉ có một trên đời.

Lời giải chi tiết:

Học sinh biểu diễn bài hát Chỉ có một trên đời.

Câu hỏi 3

Làm nhạc cụ từ vật liệu đã qua sử dụng

Các nhóm trình bày ý tưởng sáng tạo các nhạc cụ gõ đệm và cách làm.

Phương pháp giải:

Học sinh trình bày ý tưởng làm nhạc cụ.

Lời giải chi tiết:

Các nhóm trình bày ý tưởng làm nhạc cụ của mình.

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ