Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng nào sau đây?


 • Câu hỏi:

  Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng nào sau đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng thừa 1 NST ở 1 cặp nào đó

  Đáp án cần chọn là: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ