Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,cho mặt phẳng \[\left( P \right):2x – 3y + 4z – 1 = 0.\] Xét mặt phẳng \[\left( Q \right):\left( {2 – m} \right)x + \left( {2m – 1} \right)y + 12z – 2 = 0,\] với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị thực của m để mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P).
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,cho mặt phẳng \[\left( P \right):2x – 3y + 4z – 1 = 0.\] Xét mặt phẳng \[\left( Q \right):\left( {2 – m} \right)x + \left( {2m – 1} \right)y + 12z – 2 = 0,\] với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị thực của m để mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P). – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ