Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu (left( S right)) có tâm (I(1;2; – 3)) biết rằng mặt cầu (left( S right)) đi qua (A(1;0;4)).

Chuyển đến thanh công cụ