Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tập hợp những điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn (left| {z – 1} right| + left| {z + 2i} right| = 2sqrt 2 ) là:

Chuyển đến thanh công cụ