Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, góc giữa hai mặt phẳng có phương trình (x = 0) và ( – x + y + 3 = 0) có số đo bằng:


 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, góc giữa hai mặt phẳng có phương trình (x = 0) và ( – x + y + 3 = 0) có số đo bằng:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mặt phẳng (left( alpha  right):,,x = 0) có 1 VTPT (overrightarrow {{n_1}} left( {1;0;0} right))

  Mặt phẳng (,left( beta  right),, – x + y + 3 = 0) có 1 VTPT (overrightarrow {{n_2}} left( { – 1;1;0} right))

  (cos angle left( {left( alpha  right),,left( beta  right)} right) = frac{{left| {overrightarrow {{n_1}} .overrightarrow {{n_2}} } right|}}{{left| {overrightarrow {{n_1}} } right|.left| {overrightarrow {{n_2}} } right|}} = frac{{left| { – 1 + 0 + 0} right|}}{{1.sqrt 2 }} = frac{1}{{sqrt 2 }} Rightarrow angle left( {left( alpha  right),,left( beta  right)} right) = {45^0}).

  Chọn: B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ