Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (left( S right):{left( {x + 3} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z + 1} right)^2} = 3)và mặt phẳng (left( alpha right):left( {m – 4} right)x + 3y – 3mz + 2m – 8 = 0). Với giá trị nào của m thì (left( alpha right)) tiếp xúc với (left( S right))?


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi cuối HK2 môn Toán 12 / Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (left( S right):{left( {x + 3} right)^2} + {left( {y – 1} right)^2} + {left( {z + 1} right)^2} = 3)và mặt phẳng (left( alpha right):left( {m – 4} right)x + 3y – 3mz + 2m – 8 = 0). Với giá trị nào của m thì (left( alpha right)) tiếp xúc với (left( S right))?Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ