Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng dm:x−4m+32m−1=y−2m−3m+1=z−8m−74m+3  với m∉−1;−34;12 . Biết khi m  thay đổi thì dm  luôn nằm trong một mặt phẳng P  cố định. Phương trình mặt phẳng P  là:

Chuyển đến thanh công cụ