Trong không gian (Oxyz,) cho ba điểm (Aleft( {2;0;0} right),Bleft( {0;0;3} right)) và (Cleft( {0;5;0} right).) Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (left( {ABC} right)?)

Chuyển đến thanh công cụ