Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho (vec vleft( {3;3} right)) và đường tròn (left( C right):{mkern 1mu} {mkern 1mu} {left( {x – 1} right)^2} + {left( {y + 2} right)^2} = 9). Tìm phương trình đường tròn (left( {C’} right)) là ảnh của (left( C right)) qua phép tịnh tiến ({T_{vec v}}.)

Chuyển đến thanh công cụ