Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình mặt cầu?


 • Câu hỏi:

  Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình mặt cầu?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình ({x^2} + {y^2} + {z^2} + 2ax + 2by + 2cz + d = 0) là phương trình mặt cầu

  ( Leftrightarrow {a^2} + {b^2} + {c^2} – d > 0)

  Biến đổi (2{x^2} + 2{y^2} + 2{z^2} + 4x + 4y – 8z – 11 = 0 Leftrightarrow {x^2} + {y^2} + {z^2} + 2x + 2y – 4z – frac{{11}}{2} = 0).

  Từ đó ta thấy phương trình ({x^2} + {y^2} + {z^2} + 2x + 2y – 4z + 11 = 0) không là phương trình mặt cầu vì ({a^2} + {b^2} + {c^2} – d = {1^2} + {1^2} + {left( { – 2} right)^2} – 11 < 0). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ