Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là ( – 1)?


 • Câu hỏi:

  Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào là ( – 1)?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (begin{array}{l}lim dfrac{{{n^2} – {n^3}}}{{2{n^3} + 1}} = lim dfrac{{dfrac{1}{n} – 1}}{{2 + dfrac{1}{{{n^3}}}}} =  – dfrac{1}{2}\lim dfrac{{2{n^2} + n}}{{ – 2n – {n^2}}} = lim dfrac{{2 + dfrac{1}{n}}}{{ – dfrac{2}{n} – 1}} =  – 2\lim dfrac{{3n + 1}}{{2 – 3n}} = lim dfrac{{3 + dfrac{1}{n}}}{{dfrac{2}{n} – 3}} =  – 1\lim dfrac{{ – {n^3}}}{{{n^2} + 3}} = lim dfrac{{ – 1}}{{dfrac{1}{{{n^3}}} + dfrac{3}{{{n^3}}}}} =  – infty end{array})

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ