Trả lời Hoạt động 2 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Thực hiện các phép tính : 50:5; 65:5

b) Nêu quan hệ chia hết của các số 50; 65 với số 5.

c) Nêu chữ số tận cùng của các số 50; 65.

Video hướng dẫn giải

Các số có tận cùng là 0 howjc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết

a) 50 : 5 = 10;  65 : 5 = 13

b) Các số 50 và 65 đều chia hết cho 5

c) Chữ số tận cùng của các số 50; 65 lần lượt là 0; 5

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ