Trả lời Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30.

b) Tìm một ước nguyên tố của 91

Video hướng dẫn giải

Số nguyên tố là số tự nhiên lơn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là:  2;3;5;7;11;13;17;19;23;29.

b) Một ước nguyên tố của 91 là: 7.

Chú ý: b) Ta có thể chọn số 13 cũng là ước nguyên tố của 91

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ