Tổng hợp lý thuyết cách tìm hình chiếu vuông góc của điểm trên đường thẳng hoặc mặt phẳng toán lớp 12


Cách Tìm hình chiếu vuông góc của điểm trên đường thẳng hoặc mặt phẳng

Phương pháp xác định tọa độ hình chiếu

  •  Loại 1: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm A lên đường thẳng $Delta $

Tham số hóa điểm $Hin Delta Rightarrow overrightarrow{AH}$. Do $AHbot Delta Rightarrow overrightarrow{αH}.overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=0$, giải phương trình tìm giá trị của tham số, từ đó suy ra tọa độ của điểm H.

Chú ý: Nếu ${A}’$là điểm đối xứng của A qua đường thẳng $Delta $ thì H là trung điểm của $text{A{A}’}$.

Từ công thức trung điểm suy ra tọa độ của điểm ${A}’$.

  •  Loại 2: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm A lên mặt phẳng  (P)

Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P), khi đó $overrightarrow{{{u}_{d}}}=overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}}$từ đó ta viết được phương trình đường thẳng d suy ra $H=dcap left( P right)$.

Chú ý: Nếu ${A}’$là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (P) thì H là trung điểm của $text{A{A}’}$.

Bài tập tìm điểm trong tọa độ không gian có đáp án chi tiết

Bài tập 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $Delta :frac{x+1}{2}=frac{y+2}{-1}=frac{z}{2}$. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm$Aleft( 2;-3;1 right)$ lên đường thẳng $Delta $.

Lời giải chi tiết:

Gọi $Hleft( -1+2t;-2-t;2t right)Rightarrow overrightarrow{AH}=left( 2t-3;1-t;2t-1 right)$

Cho $overrightarrow{αH}.overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=0Leftrightarrow left( 2t-3;1-t;2t-1 right).left( 2;-1;2 right)=0$

$Leftrightarrow 2left( 2t-3 right)+left( t-1 right)+2left( 2t-1 right)=0Leftrightarrow t=1Rightarrow H=left( 1;-3;2 right).$

 

Bài tập 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có

$Aleft( 1;0;0 right),Bleft( 0;1;0 right),Cleft( 0;0;1 right),Dleft( -2;1;-1 right)$. Tìm tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh D của tứ diện.

Lời giải chi tiết:

PT mặt phẳng $left( ABC right):x+y+z-1=0$, phương trình đường thẳng qua D và vuông góc với (ABC) có vectơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}=overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}}=left( 1;1;1 right)Rightarrow d:frac{x+2}{1}=frac{y-1}{1}=frac{z+1}{1}$

$Rightarrow H=dcap left( ABC right)$. Gọi $Hleft( -2+t;1+t;-1+t right)in d$

Do $Hin left( P right)Rightarrow -2+t+1+t-1+t-1=0Leftrightarrow t=1$. Vậy $Hleft( -1;2;0 right)$.

 

 

Bài tập 3: Hình chiếu vuông góc của $Mleft( 2;0;0 right)$lên đường thẳng $left{ begin{array}  {} x=-t \

{} y=3+t \  {} z=1+t \ end{array} right.$ có tọa độ là:

A. $left( -2;2;1 right)$. B. $left( -2;0;0 right)$. C. $left( 2;1;-1 right)$. D. $left( 1;2;-1 right)$.

Lời giải chi tiết:

Gọi $Hleft( -t;3+t;1+t right)Rightarrow overrightarrow{MH}=left( -t-2;3+t;1+t right);overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( -1;1;1 right)$

Cho $overrightarrow{MH}.overrightarrow{{{u}_{d}}}=0Leftrightarrow t+2+3+t+1+t=0Leftrightarrow t=-2Rightarrow Hleft( 2;1;-1 right)$. Chọn C.

Bài tập 4: Hình chiếu vuông góc của $Mleft( 1;4;2 right)$lên mặt phẳng $left( alpha  right):x+y+z-1=0$có tọa độ là:

A. $left( -1;2;0 right)$. B. $left( 2;-1;0 right)$. C. $left( -2;3;1 right)$. D. $left( 3;2;-1 right)$.

Lời giải chi tiết:

Phương trình đường thẳng qua M vuông góc với $left( alpha  right)$là: $d:frac{x-1}{1}=frac{y-4}{1}=frac{z-2}{1}$

$H=dcap left( alpha  right)$, gọi $Hleft( 1+t;4+t;2+t right)in dRightarrow 1+t+4+t+2+t-1=0Leftrightarrow t=-2$

$Rightarrow Hleft( -1;2;0 right)$. Chọn A.

Bài tập 5: Cho mặt phẳng $left( alpha  right):x+3y-z-27=0$. Điểm đối xứng với điểm $Mleft( 2;1;0 right)$qua mặt phẳng $left( alpha  right)$có tọa độ là:

A. $left( 2;-1;0 right)$.                 B. $left( -2;-1;0 right)$.              C. $left( 13;6;-4 right)$.                     D. $left( 6;13;-4 right)$.

Lời giải chi tiết:

Phương trình đường thẳng qua M vuông góc với $left( alpha  right)$là: $d:frac{x-2}{1}=frac{y-1}{3}=frac{z}{-1}$

$H=dcap left( alpha  right)Rightarrow Hleft( 4;7;-2 right)$ là trung điểm của $M{M}’Rightarrow {M}’left( 6;13;-4 right)$. Chọn D.

Bài tập 6: Điểm đối xứng với điểm $Aleft( 1;-2;-5 right)$qua đường thẳng $left( d right):left{ begin{array}  {} x=1+2t \  {} y=-1-t \  {} z=2t \ end{array} right.$ có tọa độ là:

A. $left( -2;-1;7 right)$. B. $left( -1;-2;5 right)$. C. $left( -3;2;1 right)$. D. $left( 1;2;-4 right)$.

Lời giải chi tiết:

Gọi ${A}’$là điểm đối xứng quả A qua d.

Gọi $Hleft( 1+2t;-1-t;2t right)$ ta có: $overrightarrow{AH}=left( 2t;1-t;2t+5 right)$

Cho $overrightarrow{αH}.overrightarrow{{{u}_{d}}}=4t+t-1+4t+10=0Leftrightarrow t=-1Rightarrow Hleft( -1;0;-2 right)Rightarrow {A}’left( -3;2;1 right)$. Chọn C.

 

 

 

.Bài tập 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $Aleft( 2;3;-1 right),Bleft( 0;-1;2 right),Cleft( 1;0;3 right)$. Tọa độ chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC là :

A. $left( 3;1;0 right)$. B. $left( 1;0;3 right)$. C. $left( -2;-3;1 right)$. D. $left( 3;2;-1 right)$.

Lời giải chi tiết:

Ta có: $overrightarrow{BC}=overrightarrow{{{u}_{BC}}}=left( 1;1;1 right)$

Phương trình đường thẳng BC là $BC:left{ begin{array}  {} x=t \  {} y=-1+t \  {} z=2+t \ end{array} right.$.

Gọi $Hleft( t;-1+t;2+t right)in BC$ta có: $overrightarrow{AH}=left( t-2;t-4;t+3 right);overrightarrow{{{u}_{BC}}}=left( 1;1;1 right)=0$

$overrightarrow{AH}.overrightarrow{{{u}_{BC}}}=0Leftrightarrow 3t-3=0Leftrightarrow t=1Rightarrow Hleft( 1;0;3 right)$. Chọn B.

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ