Tổng hợp lý thuyết bài toán lập phương trình mặt phẳng, đường thẳng có yếu tố cực trị toán lớp 12


Bài toán lập phương trình mặt phẳng, đường thẳng có yếu tố cực trị

Phương pháp đại số:

  • Gọi véc tơ pháp tuyến hoặc véc tơ chỉ phương của mặt phẳng (hoặc đường thẳng) cần lập là

$(a;b;c),({{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}})>0$

  • Thiết lập một phương trình quy ẩn (a theo b,c hoặc ngược lại) từ một dữ kiện về mặt phẳng chứa đường, song song hoặc vuông góc. Giả sử phương trình thu gọn ẩn là $a=f(b;c)$.
  • Thiết lập phương trình khoảng cách mà đề bài yêu cầu, thay$a=f(b;c)$ vào ta được một phương trình hai ẩn b;c.
  • Xét hàm khoảng cách $d=gleft( b;c right)$

+ Nếu $c=0$ thì  $bne 0to d={{d}_{1}}$lưu lại giá trị khoảng cách ${{d}_{1}}$ này.

+ Nếu  $cne 0Rightarrow d=gleft( frac{b}{c} right)=gleft( t right);t=frac{b}{c}$

Khảo sát hàm $gleft( t right)$ta thu được kết quả.

Chú ý:

  • Công thức khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng $dleft( A;(P) right)=frac{left| A{{x}_{0}}+B{{y}_{0}}+C{{z}_{0}}+D right|}{sqrt{{{A}^{2}}+{{B}^{2}}+{{C}^{2}}}}$
  • Công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng $dleft( A;Delta  right)=frac{left| left[ overrightarrow{{{u}_{Delta }}};overrightarrow{AM} right] right|}{left| overrightarrow{{{u}_{Delta }}} right|}$; với M thuộc $Delta $.
  • Công thức khoảng cách giữa hai đường thẳng $dleft( {{Delta }_{1}};{{Delta }_{2}} right)=frac{left| left[ overrightarrow{{{u}_{Delta 1}}};overrightarrow{{{u}_{Delta 2}}} right]overrightarrow{{{M}_{1}}.{{M}_{2}}} right|}{left| left[ overrightarrow{{{u}_{Delta 1}}};overrightarrow{{{u}_{Delta 2}}} right] right|}$

Phương pháp hình học:

Bài toán 1: Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến (P) lớn nhất, với M là điểm không thuộc d.

Phương pháp giải:

Đường thẳng d xác định đi qua điểm A và có véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}$.

Kẻ $MHbot (P);MKbot dRightarrow MH=dleft( M;left( P right) right)$và điểm K cố định.

Ta có $dleft( M;left( P right) right)=MHle MK$

Suy ra ${{d}_{max }}=MK$. Khi đó $left{ begin{array}  {} dsubset (P) \  {} left( P right)bot left( M;d right) \ end{array} right.$

Gọi $left( alpha  right)$ là mặt phẳng chứa M và d ta có:

$left{ begin{array}  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{u}_{d}}} \  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{n}_{alpha }}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] \ end{array} right.Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}}left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]$

Khi đó (P) đi qua A và có véc tơ pháp tuyến là: $overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}}left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]$

Bài tập cực trị oxy bài toán 1 – có đáp án chi tiết

Bài tập 1: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho các điểm $Mleft( 2;5;3 right)$ và đường thẳng $d:frac{x-1}{2}=frac{y}{1}=frac{z-2}{2}$. Lập $left( P right)$chứa $d$ sao cho khoảng cách từ  $M$đến $left( P right)$đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng d xác định đi qua điểm A và có véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}left( 2;1;2 right)$

Kẻ $MHbot (P);MKbot dRightarrow MH=dleft( M;left( P right) right)$và điểm K cố định.

Ta có $dleft( M;left( P right) right)=MHle MK$

Suy ra ${{d}_{max }}=MK$. Khi đó $left{ begin{array}  {} dsubset (P) \  {} left( P right)bot left( M;d right)equiv left( alpha  right) \ end{array} right.$

$Rightarrow left{ begin{array}  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{u}_{d}}} \  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{n}_{alpha }}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] \ end{array} right.Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}}left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]$

 

Ta có: $overrightarrow{MA}left( 1;-5;-1 right)Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]=-9(1;-4;1)$

Do đó mặt phẳng $left( P right)$cần tìm đi qua $Aleft( 1;0;2 right)$ và có $overrightarrow{{{n}_{(P)}}}(1;-4;1)Rightarrow (P):x-4y+z-3=0$.

Bài tập 2: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho các điểm $Mleft( 5;1;6 right)$ và đường thẳng $d:frac{x-1}{2}=frac{y+1}{1}=frac{z-2}{5}$. Lập $left( P right)$chứa $d$ sao cho khoảng cách từ  $M$đến $left( P right)$đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng xác định đi qua điểm $Aleft( 1;-1;2 right)$ và có véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}left( 2;1;5 right)$.

Kẻ $MHbot (P);MKbot dRightarrow MH=dleft( M;left( P right) right)$và điểm K cố định.

Ta có $dleft( M;left( P right) right)=MHle MK$

Suy ra ${{d}_{max }}=MK$. Khi đó $left{ begin{array}  {} dsubset (P) \  {} left( P right)bot left( M;d right)equiv left( alpha  right) \ end{array} right.$

$Rightarrow left{ begin{array}  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{u}_{d}}} \  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{n}_{alpha }}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] \ end{array} right.Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]$

 

Ta có: $overrightarrow{MA}left( -4;-2;-4 right)=-2(2;1;2)Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]=30(2;1;-1)$.

Do đó mặt phẳng $left( P right)$cần tìm đi qua $Aleft( 1;2;-1 right)$ và có $overrightarrow{{{n}_{(P)}}}(2;1;-1)Rightarrow (P):2x+y-z+1=0$.

Bài tập 3: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho các điểm $Mleft( 1;2;-3 right)$ và đường thẳng $d:frac{x+1}{4}=frac{y-2}{-3}=frac{z-1}{2}$. Mặt phẳng $left( P right)$chứa đường thẳng $d$ đồng thời cách điểm $M$ một khoảng lớn nhất. Khi đó khoảng cách từ $O$đến $left( P right)$ bằng:

A. $d=sqrt{3}.$ B. $d=3.$ C. $d=frac{3}{sqrt{5}}.$ D. $d=sqrt{5}.$

Lời giải chi tiết:

Gọi $H,text{ }K$ lần lượt là hình chiếu của điểm $M$ lên mặt phẳng $(P)$  và đường thẳng $d$.

Đường thẳng $d$ đi qua $Aleft( -1;2;1 right)$

Ta có: $dleft( M;left( P right) right)=MHle MK$Khi đó

Suy ra ${{d}_{max }}=MK$.

Khi đó $left{ begin{array}  {} dsubset (P) \  {} left( P right)bot left( M;d right)equiv left( alpha  right) \ end{array} right.$

$Rightarrow left{ begin{array}  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{u}_{d}}} \  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{n}_{alpha }}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] \ end{array} right.Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]$

 

Ta có: $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 4;-3;2 right);overrightarrow{MA}=(-2;0;4)$

$Rightarrow left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right]=-2left( 6;10;3 right)Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]=(-29;0;58)=-29(1;0;-2)$

Khi đó $left( P right):x-2z+3=0Rightarrow dleft( O;left( P right) right)=frac{3}{sqrt{5}}$. Chọn C.

Bài tập 4: Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$cho ba điểm $Mleft( -1;2;4 right);A(0;2;1);B(1;0;2)$. Mặt phẳng $left( P right)$chứa đường thẳng $AB$ đồng thời cách điểm $M$ một khoảng lớn nhất cắt các trục tọa dộ tại các điểm $N,P,Q$ . Thể tích $V$của khối chóp $O.NPQ$ là:

A. $V=frac{9}{2}$. B. $V=frac{3}{2}.$ C. $V=9.$ D. $V=27.$

Lời giải chi tiết:

Giả sử

Ta có: Ta có $dleft( M;left( P right) right)=MHle MK$

Suy ra ${{d}_{max }}=MK$. Khi đó $left{ begin{array}  {} dsubset (P) \  {} left( P right)bot left( M;d right)equiv left( alpha  right) \ end{array} right.$

$Rightarrow left{ begin{array}  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{u}_{d}}} \  {} overrightarrow{{{n}_{(P)}}}bot overrightarrow{{{n}_{alpha }}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] \ end{array} right.Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]$

Ta có: $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 1;-2;1 right);overrightarrow{MA}=(1;0;-3)$.

$Rightarrow left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right]=2left( 3;2;1 right)Rightarrow overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]=(-4;2;8)=-2(2;-1;-4)$

Khi đó $left( P right):2x-y-4z+6=0Rightarrow Nleft( -3;0;0 right);Pleft( 0;6;0 right);Qleft( 0;0;frac{3}{2} right)Rightarrow {{V}_{O.NPQ}}=frac{1}{6}OM.OP.OQ=frac{9}{2}.$

Chọn A.

Bài tập 5: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho các điểm $Aleft( 1;4;2 right)$ và đường thẳng $d:frac{x-1}{-1}=frac{y+2}{1}=frac{z}{2}$. Mặt phẳng $left( P right)$chứa đường thẳng $d$ đồng thời cách điểm $M$ một khoảng lớn nhất. Khi đó khoảng cách từ $O$đến $left( P right)$ bằng:

A. $d=frac{sqrt{210}}{10}.$ B. $d=frac{sqrt{210}}{30}.$ C. $d=frac{sqrt{21}}{5}.$              D. $d=frac{sqrt{21}}{10}.$

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng d xác định đi qua điểm $Bleft( 1;-2;0 right)$ và có véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}left( -1;1;2 right)$.

Ta có: $overrightarrow{AB}left( 0;-6;-2 right)=-2left( 0;3;1 right).$

Áp dụng công thức nhanh ta có: $overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{MA} right] right]=2left( 5;13;-4 right)$

$Rightarrow left( P right):5x+13y-4z-21=0Rightarrow dleft( O;left( P right) right)=frac{21}{sqrt{{{5}^{2}}+{{13}^{2}}+{{4}^{2}}}}=frac{sqrt{210}}{10}$. Chọn A.

Bài toán 2: Lập phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) , đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ điểm M đến d lớn nhất, nhỏ nhất?

Phương pháp giải:

+ Kẻ $MKbot d;MKbot (P)Rightarrow MK=dleft( M;d right)$và điểm H cố định.

+ Kẻ $MKbot d;MHbot (P);Rightarrow MK=dleft( M;d right)=d$và điểm H cố định.

Ta có: $MHle MKle MALeftrightarrow MHle dle MA$.

+) Ta có $MKle MARightarrow d{{left( M;d right)}_{max }}=MALeftrightarrow Kequiv A.$

Khi đó đường thẳng $d$ nằm trong $(P)$, đi qua $A$ và vuông góc với đường thẳng $AM$, suy ra $d$có một véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{MA} right]$

+) Mặt khác, lại có $MKge MHRightarrow d{{left( M;d right)}_{min }}=MHLeftrightarrow Hequiv K$.

Khi đó đường thẳng $d$ nằm trong $(P)$ , đi qua A và đi qua hình chiếu H của M. Suy ra $d=left( P right)cap left( MHA right)$. Trong đó $overrightarrow{nleft( _{MHA} right)}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{MA} right]$

Khi đó đường thẳng $d$ có một véc tơ chỉ phương là  $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{(P)}}};left[ overrightarrow{{{n}_{P}}};overrightarrow{MA} right] right]$

(Chú ý: Trong trường hợp ${{d}_{min }}$ thì $d$chính là hình chiếu vuông góc của $MA$ trên mặt phẳng $(P)$).

Bài tập cực trị oxy bài toán 2 – có đáp án chi tiết

Bài tập 1: Cho các điểm $Mleft( 1;0;0 right);A(0;2;-3)$và  $(P):x+2y-z-1=0$. Lập phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) , đi qua  A và cách M một khoảng lớn nhất, nhỏ nhất?`

Lời giải chi tiết:

Ta có: $overrightarrow{{{n}_{(P)}}}(1;2;-1);overrightarrow{MA}=left( 1;-2;3 right).$

+) Kẻ $MKbot d;MKbot (P)Rightarrow MK=dleft( M;d right)=d$và điểm H cố định.

Ta có: $MHle MKle MALeftrightarrow MHle dle MA$.

+) Ta có $MKle MARightarrow d{{left( M;d right)}_{max }}=MALeftrightarrow Kequiv A.$

Khi đó đường thẳng $d$ nằm trong $(P)$, đi qua $A$ và vuông góc với đường thẳng $AM$, suy ra $d$có một véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{MA} right]=4left( -1;1;1 right)Rightarrow d:frac{x-1}{-1}=frac{y}{1}=frac{z}{1}$và ${{d}_{max }}=MA=sqrt{14}$.

+) Mặt khác, lại có $MKge MHRightarrow d{{left( M;d right)}_{min }}=MHLeftrightarrow Hequiv K$.

Khi đó đường thẳng $d$ nằm trong $(P)$ , đi qua A và đi qua hình chiếu H của M. Suy ra $d=left( P right)cap left( MHA right)$. Trong đó $overrightarrow{nleft( _{MHA} right)}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{MA} right]=4left( 1;-1;-1 right)$

Khi đó đường thẳng $d$ có một véc tơ chỉ phương là  $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{(P)}}};left[ overrightarrow{{{n}_{P}}};overrightarrow{MA} right] right]=-12left( 1;0;1 right)$

Suy ra $d:left{ begin{array}  {} x=1+t \  {} y=0 \  {} z=t \ end{array} right.$và ${{d}_{min }}=MH=dleft( M;left( P right) right)=sqrt{6}$.

Bài tập 2: Cho các điểm $Aleft( 1;2;4 right);A(1;2;-2)$và $(P):x+y-z+1=0$. Lập phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) , đi qua  A và cách B một khoảng lớn nhất, nhỏ nhất?`

Lời giải chi tiết:

Ta có: $overrightarrow{{{n}_{(P)}}}(1;1;-1);overrightarrow{AB}=left( 0;0;-6 right)=-6(0;0;1).$

Gọi H; N lần lượt là hình chiếu của B trên (P) và d. Khi đó $dleft( B;left( d right) right)=BN$

Ta có: $BHle BNle BALeftrightarrow BHle dle BA$.

+) ${{d}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{AB} right]=-6left( 1;-1;0 right).$

$Rightarrow d:left{ x=1+t;y=2-t;z=4 right}.$

+) ${{d}_{min }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{(P)}}};left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{AB} right] right]=6left( 1;1;2 right).$

$Rightarrow d:left{ x=1+t;y=2+t;z=4+2t right}.$

 

Bài tập 3: [Đề luyện thi đại học Vinh 2017] Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho hai điểm $Mleft( -1;2;1 right)$;  $Aleft( 1;2;-3 right)$và đường thẳng $d:frac{x+1}{2}=frac{y-5}{2}=frac{z}{-1}$ vec tơ chỉ phương $overrightarrow{u}$ của đường thẳng $Delta $ đi qua M, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng lớn nhất.

A. $overrightarrow{u}=left( 4;-3;2 right).$ B. $overrightarrow{u}=left( 1;0;2 right).$ C. $overrightarrow{u}=left( 2;0;-4 right).$              D. $overrightarrow{u}=left( 2;2;-1 right).$

Lời giải chi tiết:

Phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với là: $(P)=2x+2y-z-1=0$ khi đó $(P)$ chứa $Delta $. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A xuống $(P)$và N là hình chiếu vủa A xuống $Delta $. Ta có: $AHle ANle AM$.

Khi đó $A{{N}_{max }}Leftrightarrow Nequiv M$

Do $Delta bot d;Delta bot AMRightarrow overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{AM} right]=left( -8;6;-4 right)$.Chọn A.

 

Bài tập 4: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho hai điểm $Aleft( 1;1;-1 right);Bleft( 0;2;1 right)$và mặt phẳng (P) có phương trình $(P):2x-y-z=0$. Gọi d là đường thẳng đi qua  A nằm trong mặt phẳng (P) , và cách điểm một khoảng lớn nhất. Đường thẳng d cắt mặt phẳng $({{O}_{xy}})$ tại điểm.

A. $Qleft( 0;4;0 right).$  B. $Qleft( 1;-2;0 right).$ C. $Qleft( 0;-2;0 right).$              D. $Qleft( 1;4;0 right).$

Lời giải chi tiết:

Ta có: $d{{left( B;d right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{AB} right]$$=left( -1;-3;1 right)Rightarrow d:frac{x-1}{-1}=frac{y-1}{-3}=frac{z+1}{1}$

Mặt phẳng$({{O}_{xy}})$ có phương trình $z=0Rightarrow dcap ({{O}_{xy}})=Qleft( 0;-2;0 right)$ . Chọn C.

Bài tập 5: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho đường thẳng $d:frac{x}{1}=frac{y-1}{-5}=frac{z+2}{-1}$ và hai điểm $Aleft( 1;1;-2 right)$;  $Bleft( -1;0;2 right)$. Viết phương trình đường thẳng $Delta $ đi qua A, vuông góc với đường thẳng d sao cho khoảng cách từ đến $Delta $   là nhỏ nhất.

A. $frac{x-1}{2}=frac{y-1}{5}=frac{z+2}{-8}.$

B. $frac{x-1}{2}=frac{y-1}{-5}=frac{z+2}{-8}.$

C. $frac{x-1}{2}=frac{y-1}{5}=frac{z+2}{8}.$

D. $frac{x-1}{2}=frac{y-1}{-5}=frac{z+2}{8}.$

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng $Delta $ nằm trong mặt phẳng (P) đi qua điểm $Aleft( 1;1;-2 right)$ và $overrightarrow{{{n}_{(P)}}}=overrightarrow{{{u}_{d}}}=(1;2;-1)$

Ta có: $overrightarrow{AB}left( -2;-1;4 right)$

Áp dụng công thức nhanh ta có: ${{d}_{min }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{(P)}}};left[ overrightarrow{{{n}_{(P)}}};overrightarrow{AB} right] right]=left( 4;-10;-16 right)=2(2;-5;-8)$.

Phương trình đường thẳng $Delta $ là: $frac{x-1}{2}=frac{y-1}{-5}=frac{z+2}{-8}.$ Chọn B.

Bài tập 6: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho hai điểm $Aleft( 1;2;-1 right)$;  $Bleft( 3;-1;-5 right)$ và đường thẳng

$Delta $$:frac{x+1}{2}=frac{y}{3}=frac{z+1}{-1}$. Gọi d là đường thẳng đi qua và cắt đường thẳng sao cho khoảng cách  từ đến $Delta $ là lớn nhất, đường thẳng d đi qua các điểm nào trong các điểm sau:

A. $Eleft( 2;4;-2 right).$ B. $Fleft( 2;3;0 right).$ C. $Gleft( 2;4;0 right).$              D. $Nleft( 2;0;0 right).$

Lời giải chi tiết:

Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và chứa $Delta $$:frac{x+1}{2}=frac{y}{3}=frac{z+1}{-1}$; $Delta $ qua $Mleft( -1;0;-1 right)$và $overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=left( 2;3;-1 right)$

Ta có: $overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}}left[ overrightarrow{AM};overrightarrow{{{u}_{Delta }}} right]=2left( 1;-1;-1 right);dsubset (P).$

Khi đó $d{{left( B;Delta  right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{AB};overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}} right]=-left( 1;2;-1 right)Rightarrow d:frac{x-1}{2}=frac{y-2}{2}=frac{z+1}{-1}.$

Suy ra $Eleft( 2;4;-2 right)in d.$Chọn A.

Bài toán 3: Lập phương trình đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P), đi qua điểm A cho trước sao cho khoảng cách giữa d và d’lớn nhất, với d’ là đường thẳng cho trước và cắt (P).

Phương pháp giải:

bt10

+) Gọi $I={d}’cap (P)$, qua A dựng đường thẳng  ${{d}’}’parallel {d}’Rightarrow {d}’parallel (Q)$, với (Q) là mặt phẳng chứa $d$và ${{d}’}’$.

Khi đó $dleft( d;{d}’ right)=dleft( {d}’;left( Q right) right)=dleft( I;left( Q right) right)$

+) Kẻ $IHbot left( Q right);IKbot {{d}’}’Rightarrow IH=dleft( I;left( Q right) right)$và điểm K cố định.

+) Ta có  $Hle IKRightarrow d{{left( I;left( Q right) right)}_{max }}=IKLeftrightarrow Hequiv K.$ Khi đó đường thẳng nằm trong (P), đi qua A và vuông góc với đường thẳng IK, suy ra d có một véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{IK} right]$

Gọi ${A}’$ là hình chiếu vuông góc của A lên d’ , suy ra $A{A}’parallel IK$,  khi đó $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{text{A{A}’}} right]$

Vậy đường thẳng d cần lập đi qua điểm A và có véc tơ chỉ phương là $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{text{A{A}’}} right]$

Bài tập cực trị oxy bài toán 3 – có đáp án chi tiết

Ví dụ 1: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho hai điểm $Aleft( 1;0;1 right)$;   và đường thẳng

$d:frac{x-2}{2}=frac{y-1}{-1}=frac{z}{-1}$và $(P)=x-y+z-2=0$ . Lập phương trình đường thẳng d đi qua A, nằm trong (P) sao cho khoảng cách giữa d và ${d}’$lớn nhất?

Lời giải:

Gọi ${A}’left( 2+2t;1-t;-t right)$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên ${d}’$

Ta có: $overrightarrow{A{A}’}left( 1+2t;1-t;-t-1 right)$và $overrightarrow{A{A}’}.overrightarrow{{{u}_{d}}}=4t+2+t-1+t+1=0Leftrightarrow t=-frac{1}{3}$

Suy ra $overrightarrow{A{A}’}left( frac{1}{3};frac{4}{3};-frac{2}{3} right)=frac{1}{3}left( 1;4;-2 right)$. Lại có: $overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}}=left( 1;-1;1 right).$

Khi đó $d{{left( d;{d}’ right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{A{A}’} right]=left( -2;3;5 right)$

Suy ra $d:frac{x-1}{-2}=frac{y}{3}=frac{z-1}{5}.$

Ví dụ 2: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho hai đường thẳng $d:frac{x-1}{1}=frac{y+1}{-2}=frac{z}{1}$và ${d}’:frac{x}{2}=frac{y+1}{-2}=frac{z-1}{-1}$ . Lập phương trình đường $Delta $ đi qua $Oleft( 0;0;0 right)$ vuông góc với d và cách ${d}’$ một khoảng lớn nhất?

Lời giải:

Mặt phẳng (P) đi qua $Oleft( 0;0;0 right)$  và vuông góc với d có VTPT là $overrightarrow{{{u}_{left( P right)}}}=overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 1;-2;1 right).$

Khi đó $dsubset left( Q right)$. Gọi ${O}’left( 2t;-1-2t;1-t right)in {d}’$là hình chiếu vuông góc của O trên ${d}’$

Ta có: $overrightarrow{O{O}’}left( 2t;-2t-t;-t+1 right)$ $Rightarrow overrightarrow{O{O}’}.overrightarrow{{{u}_{{{d}’}}}}=4t+4t+2+t-1=0Leftrightarrow t=-frac{1}{9}Rightarrow overrightarrow{O{O}’}left( -frac{2}{9};-frac{7}{9};frac{10}{9} right)$

Khi đó $dleft( d;{d}’ right)max Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{O{O}’};overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}} right]=frac{1}{9}left( 13;12;11 right)Rightarrow Delta :frac{x}{13}=frac{y}{12}=frac{z}{11}.$

Ví dụ 3: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$cho điểm $Aleft( 0;1;-1 right)$;đường thẳng $d:frac{x-1}{1}=frac{y}{-1}=frac{z}{-1}$và $(P):x-2y+2z=0$ . Lập phương trình đường $Delta $ đi qua A song song với (P) sao cho khoảng cách giữa $Delta $ và d lớn nhất?

Lời giải:

Gọi (Q) là mặt phẳng qua A và song song với $(P):x-2y+2z=0$$Rightarrow overrightarrow{{{n}_{left( Q right)}}}=left( 1;-2;2 right).$

Khi đó ,$dsubset left( Q right)$ Gọi ${A}’left( 1+t;-t;-t right)in d$ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên $d$.

Ta có: $overrightarrow{A{A}’}left( t+1;-t-1;-t+1 right)Rightarrow $$overrightarrow{A{A}’}.overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=t+1+t+1+t-11=0Leftrightarrow t=frac{-1}{3}$

Suy ra $overrightarrow{A{A}’}left( frac{2}{3};frac{-2}{3};frac{4}{3} right)=frac{2}{3}left( 1;-1;2 right)Rightarrow $ $d{{left( Delta ;d right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=left[ overrightarrow{A{A}’};overrightarrow{{{n}_{left( Q right)}}} right]=frac{2}{3}left( 2;0;-1 right)$.

Khi đó $Delta :left{ begin{array}  {} x=2t \  {} y=1 \  {} z=-1-t \ end{array} right..$

Ví dụ 4: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$, gọi d là đường thẳng đi qua $Aleft( 0;2;1 right)$, song song với mặt phẳng $(P):2x+y+z+1=0$ sao cho khoảng cách giữa d và $Delta :frac{x-1}{1}=frac{y}{2}=frac{z}{1}$ lớn nhất. Đường thẳng d đi qua điểm nào trong các điểm sau:

A. $Mleft( 1;9;10 right).$ B. $Nleft( 1;-9;-8 right).$ C. $Pleft( 1;-9;-10 right).$ D. $Qleft( 1;9;-8 right).$

Lời giải:

Gọi (Q) là mặt phẳng qua A và song song với $(P):2x+y+z+1=0$ $Rightarrow overrightarrow{{{n}_{left( Q right)}}}=left( 2;1;1 right).$

Khi đó ,$dsubset left( Q right)$ Gọi ${A}’left( 1+t;2t;t right)in Delta $ là hình chiếu vuông góc của điểm A trên $Delta $

Ta có: $overrightarrow{A{A}’}left( t+1;2t-2;t-1 right)Rightarrow $ $overrightarrow{A{A}’}.overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=t+1+4t-4+t-1=0Leftrightarrow t=frac{2}{3}$

Suy ra $overrightarrow{A{A}’}left( frac{5}{3};frac{-2}{3};frac{-1}{3} right)=frac{1}{3}left( 5;-2;-1 right)Rightarrow $ $d{{left( d;Delta  right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{A{A}’};overrightarrow{{{n}_{left( Q right)}}} right]=-frac{1}{3}left( 1;7;-9 right)$.

Khi đó $d:frac{x}{1}=frac{y-2}{7}=frac{z-1}{-9}Rightarrow Qleft( 1;9;-8 right)in d$. Chọn D.

Bài toán 4: Lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A cho trước, d cắt dvà khoảng cách giữa d và d2 lớn nhất

Phương pháp giải:

Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và chứa d1 , suy ra d nằm trong (P). Khi đó quy về bài toán 3!

Bài tập cực trị oxy bài toán 1 – có đáp án chi tiết

Ví dụ 1: Cho điểm $Aleft( 0;-1;2 right)$ và đường thẳng $d:frac{x+1}{1}=frac{y}{1}=frac{z-2}{-1}$ .

Lập phương trình đường $Delta $ đi qua cắt d sao cho

a) Khoảng cách từ B(2;1;1) đến đường thẳng $Delta $ là lớn nhất.

b) Khoảng cách giữa $Delta $ và ${d}’:frac{x-5}{1}=frac{y}{-2}=frac{z}{1}$ là lớn nhất.

Lời giải:

Đường thẳng d đi qua điểm $Mleft( -1;0;2 right)$ có VTCP là $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 1;1;-1 right)$, ta có: $overrightarrow{AM}=left( -1;1;0 right)$

Gọi (P) là mặt phẳng qua A và $dRightarrow Delta subset left( P right)$.

Ta có: $overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}}=left[ overrightarrow{{{u}_{d}}};overrightarrow{AM}; right]=left( 1;1;2 right)$và $overrightarrow{AB}=left( 2;2;-1 right)$.

a) $d{{left( B;Delta  right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=left[ overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}};overrightarrow{AB} right]=-5left( 1;-1;0 right)Rightarrow Delta left{ begin{array}  {} x=t \  {} y=-1-t \  {} z=2 \ end{array} right..$

b) Gọi ${A}’left( 5+2t;-2t;t right)$ là hình chiếu vuông góc của A trên ${d}’$.

Ta có: $overrightarrow{A{A}’}left( 5+2t;-2t+1;t-2 right)Rightarrow $ $overrightarrow{A{A}’}.overrightarrow{{{u}_{{{d}’}}}}=4t+10+4t-2+t-2=0Leftrightarrow t=-frac{2}{3}$

Suy ra $overrightarrow{A{A}’}left( frac{11}{3};frac{7}{3};frac{-8}{3} right)=frac{1}{3}left( 11;7;-8 right)$.

Khi đó $d{{left( Delta ;{d}’ right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{Delta }}}=left[ overrightarrow{A{A}’};overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}} right]=frac{2}{3}left( 11;-15;2 right)Rightarrow Delta :frac{x}{11}=frac{y+1}{-15}=frac{z-2}{2}.$

Ví dụ 2: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua $Aleft( 0;-1;2 right)$, cắt đường thẳng  ${{d}_{1}}:frac{x+1}{2}=frac{y}{1}=frac{z-2}{-1}$, sao cho khoảng cách giữa d và ${{d}_{2}}:frac{x-5}{2}=frac{y}{-2}=frac{z}{1}$ lớn nhất có một véc tơ chỉ phương là:

A. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 29;-41;4 right).$ B. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 29;-41;-4 right).$
C. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 14;-20;2 right).$ D. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 14;-20;-2 right).$

 

Lời giải:

Đường thẳng d1 đi qua điểm $Bleft( -1;0;2 right)$ có VTCP là $overrightarrow{{{u}_{1}}}=left( 2;1;-1 right)Rightarrow overrightarrow{AB}=left( -1;1;0 right)$

Gọi $left( P right)=left( {{A}_{;}}{{d}_{1}} right)Rightarrow overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}}=left[ overrightarrow{AB};overrightarrow{{{u}_{1}}} right]=-left( 1;1;3 right)Rightarrow dsubset left( P right)$.

Gọi ${A}’left( 2+5t;-2t;t right)in {{d}_{2}}$ là hình chiếu vuông góc của A trên ${{d}_{2}}$ta có:

$overrightarrow{A{A}’}=left( 5+2t;-2t+1;t-2 right)Rightarrow overrightarrow{A{A}’}.overrightarrow{{{u}_{{{d}_{2}}}}}=4t+10+4t-2+t-2=0Leftrightarrow t=-frac{2}{3}$

Suy ra $overrightarrow{A{A}’}left( frac{11}{3};frac{7}{3};frac{-8}{3} right)Rightarrow d{{left( d;{{d}_{2}} right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{A{A}’};overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}} right]=frac{1}{3}left( 29;-41;4 right)$. Chọn A.

Ví dụ 2: Trong không gian hệ tọa độ$Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua $Aleft( 2;-1;2 right)$, cắt đường thẳng  ${{d}_{1}}:frac{x-1}{2}=frac{y+1}{1}=frac{z-1}{-1}$, sao cho khoảng cách giữa d và ${{d}_{2}}:frac{x+1}{2}=frac{y}{-2}=frac{z}{-3}$ lớn nhất có một véc tơ chỉ phương là:

A. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 33;8;25 right).$ B. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 43;-8;-25 right).$
C. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 2;1;1 right).$ D. $overrightarrow{{{u}_{d}}}=left( 41;68;-27 right).$

Lời giải:

Đường thẳng d1 đi qua điểm $Bleft( -1;-1;1 right)$ có VTCP là $overrightarrow{{{u}_{1}}}=left( 2;1;1 right)Rightarrow overrightarrow{AB}=left( -1;0;-1 right)$

Gọi $left( P right)=left( A;{{d}_{1}} right)Rightarrow overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}}=left[ overrightarrow{AB};overrightarrow{{{u}_{1}}} right]=left( 1;-1;-1 right)Rightarrow dsubset left( P right)$.

Gọi ${A}’left( -1+t;-2t;-3t right)in {{d}_{2}}$ là hình chiếu vuông góc của A trên ${{d}_{2}}$ta có:

$overrightarrow{A{A}’}=left( t-3;-2t+1;-3t-2 right)Rightarrow overrightarrow{A{A}’}.overrightarrow{{{u}_{{{d}_{2}}}}}=t-3+4t-2+9t+6=0Leftrightarrow t=-frac{1}{14}.$

$Rightarrow overrightarrow{A{A}’}=left( frac{-43}{14};frac{8}{7};frac{-25}{14} right)=frac{1}{14}left( -43;16;-25 right)Rightarrow d{{left( d;{{d}_{2}} right)}_{max }}Leftrightarrow overrightarrow{{{u}_{d}}}=left[ overrightarrow{A{A}’};overrightarrow{{{n}_{left( P right)}}} right]=frac{1}{14}left( 41;68;-27 right).$ Chọn D.

 

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ