Tính Fx=∫x1+sin2xdx=Ax2+Bxcos2x+Csin2x+D.  Giá trị của biểu thức A+B+C bằng


Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A6;2;3,B0;1;6,C2;0;1,D4;1;0. Khi đó tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có tọa độ là:

A. I2;1;3.

Đáp án chính xác

B. I2;1;3.

C. I2;1;3.

D. I2;1;3.

Trả lời:

Đáp án A
Phương trình mặt cầu (S) có dạng: x2+y2+z22Ax2By2Cz+D=0,  ta có
A6;2;3SB0;1;6SC2;0;1SD4;1;0S4912A+4B6C+D=01372B12C+D=0254A+2C+D=03178A2B+D=04

Lấy 12;23;34  ta được hệ:
12A+6B+6C=124A2B14C=324A+2B+2C=12A=2B=1C=3D=3.

Vậy phương trình mặt cầu là: x2+y2+z24x+2y6z3=0.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ