Tính: ({a^3}.{a^2}.{a^{5}})Câu hỏi: Tính: ({a^3}.{a^2}.{a^{5}}) A. a8 B. a9 C. a10 D. a11 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C ({a^3}.{a^2}.{a^5} = {a^{3 + 2 + 5}} = {a^{10}}) Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi montoan cung cấp đáp án và lời giải ADSENSELink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ