Tính: (,25.left( { – 27} right).4)Câu hỏi: Tính: (,25.left( { – 27} right).4)      A. (- 270) B. (2700)  C. (- 2700)  D. (- 2300)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C (begin{array}{l},25.left( { – 27} right).4\ = left( {25.4} right).left( { – 27} right)\ = 100.left( { – 27} right)\ =  – 2700end{array})   Chọn C   Hãy […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ