Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)). – Sách Toán


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)).

Câu hỏi:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)).

A. (m le – 1).

B. (m le – 10).

C. (m ge – 10).

D. (m ge – 1).

Lời giải

Ta có (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0)( Leftrightarrow 9{left( {{{log }_3}{x^{frac{1}{3}}}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0)

( Leftrightarrow {left( {{{log }_3}x} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0).

Đặt ({log _3}x = t), khi (x in left( {3;81} right)) thì (t in left( {1;4} right)).

Khi đó ta được bất phương trình ({t^2} + t + 2m ge 0)( Leftrightarrow 2m ge – {t^2} – t,,,left( * right)).

Xét hàm số (fleft( t right) = – {t^2} – t) với (t in left( {1;4} right)).

Ta có (f’left( t right) = – 2t – 1 < 0,,forall t in left( {1;4} right)).

Ta có bảng biến thiên:

F:DropboxDropboxGIAI DE 2019CHUYÊN ĐỀ MŨ - LÔGACÂU 44.png

Bất phương trình đã cho đúng với mọi (x in left( {3;81} right)) khi và chỉ khi bất phương trình (left( * right)) đúng với mọi (t in left( {1;4} right))( Leftrightarrow 2m ge – 2 Leftrightarrow m ge – 1).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Phương trình và bất phương trình LogaritLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ