Tìm tập nghiệm của phương trình: (frac{{x – 5}}{{{x^2} – 9}} – frac{5}{{3 – x}} = frac{4}{{x + 3}})


 • Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm của phương trình: (frac{{x – 5}}{{{x^2} – 9}} – frac{5}{{3 – x}} = frac{4}{{x + 3}})  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (frac{{x – 5}}{{{x^2} – 9}} – frac{5}{{3 – x}} = frac{4}{{x + 3}})

  ĐKXĐ: (x ne  pm 3.)

  (begin{array}{l},,,,frac{{x – 5}}{{{x^2} – 9}} – frac{5}{{3 – x}} = frac{4}{{x + 3}}\ Leftrightarrow frac{{x – 5}}{{left( {x + 3} right)left( {x – 3} right)}} + frac{{5.left( {x + 3} right)}}{{left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = frac{{4.left( {x – 3} right)}}{{left( {x + 3} right)left( {x – 3} right)}}\ Rightarrow x – 5 + 5left( {x + 3} right) = 4.left( {x – 3} right)\ Leftrightarrow x – 5 + 5x + 15 = 4x – 12\ Leftrightarrow 6x + 10 = 4x – 12\ Leftrightarrow 6x – 4x =  – 12 – 10\ Leftrightarrow 2x =  – 22\ Leftrightarrow x = frac{{ – 22}}{2} =  – 11;,,left( {tm} right)end{array})

  Vậy tập nghiệm của phương trình là (S = left{ { – 11} right}.)

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ