Tìm số tự nhiên x biết ​(begin{aligned} & 1 + {left( {3 + x} right)^2} = 82 end{aligned} )


 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên x biết (begin{aligned} & 1 + {left( {3 + x} right)^2} = 82 end{aligned} )

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

    (begin{aligned} & 1 + {left( {3 + x} right)^2} = 82\ & {left( {3 + x} right)^2} = 82 – 1\ & {left( {3 + x} right)^2} = 81\ & {left( {3 + x} right)^2} = {9^2}\ & 3 + x = 9\ & x = 9 – 3\ & x = 6 end{aligned} )

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ