Tìm số tự nhiên x, biết: (10 + 2x = {4^{5;}}:{4^3})


 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên x, biết: 10 + 2x = 4: 43

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  10 + 2x = 45:43

  10 + 2x = 16

  2x = 6

  x = 3

  Vậy x = 3.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ