Tìm phần thực của số phức z thỏa mãn Lời giài:

Chuyển đến thanh công cụ