Tìm (m) để hệ sau có nghiệm (left{ begin{array}{l}4{x^2} + sqrt {3x} ge sqrt {x + 1} + 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( 1 right)xleft( {x + 5} right)left( {2x – 1} right) + {left( {{x^3} – 2x + m} right)^2} = 0,,,,,,left( 2 right)end{array} right.) – Sách ToánTìm (m) để hệ sau có nghiệm (left{ begin{array}{l}4{x^2} + sqrt {3x} ge sqrt {x + 1} + 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( 1 right)xleft( {x + 5} right)left( {2x – 1} right) + {left( {{x^3} – 2x + m} right)^2} = 0,,,,,,left( 2 right)end{array} right.) – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ