Tìm giới hạn F=limx→−∞x(4×2+1−x) – Học Môn Toán


Câu hỏi:

Tìm a để hàm số sau có giới hạn khi x2 f(x)=x2+ax+2    khi  x>22x2x+1    khi  x2

A.+

B.

C.12

Đáp án chính xác

D.1

Trả lời:

Chọn C.Ta có:limx2+f(x)=limx2+(x2+ax+2)=2a+6.limx2f(x)=limx2(2x2x+1)=7.Hàm số có giới hạn khix2limx2+f(x)=limx2f(x)2a+6=7a=12. Vậy a=12 là giá trị cần tìm.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ