Tìm giá trị lớn nhất của a để hàm số fx=3x+23−2x−2,x>2a2x−74,x≤2 liên tục tại x=2


Câu hỏi:

Cho hàm số fx=cosπx2,x1x1,x>1. Khẳng định nào sau đây đúng nhất?

A. Hàm số liên tục tại x=1 và x= −1

B. Hàm số liên tục tại x=1, không liên tục tại điểm x= −1

Đáp án chính xác

C. Hàm số không liên tục tại x=1 và x=−1

D. Tất cả đều sai

Trả lời:

Đáp án:Ta có:fx=cosπx2,x1x1,x>1fx=cosπx2,1x1x1,x>1x<1Ta cólimx1+fx=limx1+x1=0limx1fx=limx1cosπx2=cosπ2=0f1=cosπ2=0limx1+fx=limx1fx=f1=0=> Hàm số liên tục tại x = 1limx(1)+fx=limxcosπx2=cosπ2=0limx(1)fx=limx(1)x1=2limx(1)+fxlimx(1)fx=> Hàm số không liên tục tại x = -1Đáp án cần chọn là: B

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ