Tìm giá trị đúng của S=2(1+12+14+18+….+12n+……..)

Chuyển đến thanh công cụ