Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 46 Global Success


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe  và lặp lại.)

a. Let’s go to the art room. (Chúng mình cùng đi đến phòng mỹ thuật nhé.)

    OK, let’s go. (Được thôi, chúng ta cùng đi nào.)

b. Let’s go to the music room. (Chúng mình cùng đi đến phòng âm nhạc nhé.)

    OK, let’s go. (Được thôi, chúng ta cùng đi nào.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Let’s go to the __.  (Chúng ta cùng đến __).

OK, let’s go. (Được thôi, chúng mình cùng đi nào.)

Lời giải chi tiết:

a. Let’s go to the computer room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng tin học. – Được, đi thôi nào.)

b. Let’s go to the art room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng mỹ thuật. – Được, đi thôi nào.)

c. Let’s go to the music room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng nâm hạc. – Được, đi thôi nào.)

d. Let’s go to the gym. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng thể chất. – Được, đi thôi nào.)

Bài 3

3. Let’s talk.

(Hãy nói.)

Lời giải chi tiết:

+ Let’s go to the art room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng mỹ thuật. – Được, đi thôi nào.)

+ Let’s go to the computer room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng tin học. – Được, đi thôi nào.)

+ Let’s go to the music room. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng âm nhạc. – Được, đi thôi nào.)

+ Let’s go to the gym. – OK, let’s go.

(Hãy đi đến phòng  thể chất. – Được, đi thôi nào.)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1 – d  2 – a 3 – b 4 – c

1 – d: Let’s go to the gym. 

(Hãy đi đến phòng thể chất.)

2 – a: Let’s go to the computer room. 

(Hãy đi đến phòng tin học.)

3 – b: 

A: Let’s go to the art room. (Hãy đi đến phòng mỹ thuật.)

B: Ok, let’s go. I like drawing. (Được, đi thôi nào. Tôi thích vẽ.)

4 – c:

A: Let’s go to the music room. (Hãy đi đến phòng âm nhạc.)

B: Ok, let’s go. (Được, đi thôi nào.)

Bài 6

6. Let’s play.

(Hãy chơi.)

s the place (Trò chơi: Đoán nơi đó à đâu)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Cô sẽ đưa ra gợi ý để học sinh đoán đó là ở đâu. Ví dụ, cô gợi ý là chúng ta thích đọc sách, chúng ta sẽ đi đến… “We like reading. Let’s go to the…”, các bạn sẽ đoán là thư viện “… the library.”. Bạn nào trả lời đúng thì cô nói “Correct!”, sai thì “Incorrect”.

Link Hoc va de thi 2021