Theyve decided to install an online classroom application to keep track of all lessons at school. Its the only way.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

  Câu hỏi:

  They’ve decided to install an online classroom application to keep track of all lessons at school. It’s the only way.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đảo ngữ 

  Giải thích: Only by + N/Ving + V(trợ) + S + V(chính): chỉ bằng cách 

  Tạm dịch: Họ đã quyết định cài đặt một ứng dụng lớp học trực tuyến để theo dõi tất cả các bài học ở trường. Đó là cách duy nhất. 

  = A. Chỉ bằng cách cài đặt một ứng dụng lớp học trực tuyến, họ mới có thể theo dõi tất cả các bài học ở trường. 

  B. Bằng cách cài đặt một ứng dụng lớp học trực tuyến, họ chỉ theo dõi tất cả các bài học ở trường. => sai về nghĩa 

  C. sai ở “by installing” 

  D. Cách duy nhất để cài đặt ứng dụng lớp học trực tuyến là theo dõi tất cả các bài học ở trường. => sai về nghĩa 

  Chọn A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ