The word ‘habitable” in paragraph two is closest in meaning to ____________.


 • Câu hỏi:

  The word “habitable” in paragraph 2 is closest in meaning to ____________.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  – Từ “habitable” ở đoạn 2 gần nghĩa nhất với ________.

  – eligible (adj): phù hợp, đủ tư cách

  – liveable (adj): có thể sống được

  – enjoyable (adj): thú vị

  – responsible (adj): chịu trách nhiệm

  Thông tin trong bài: “They also believe that ‘bubble cities’ will be created underwater making the depths habitable for humans.” (Họ cũng tin rằng “các thành phố bong bóng” sẽ được tạo ra dưới nước để con người có thể sinh sống được ở độ sâu.)

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ