Thể tích của khối tròn xoay được sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số (y = fleft( x right),y = gleft( x right)) và hai đường thẳng (x = a,x = b) khi quay quanh trục hoành được xác định bởi công thức:

Chuyển đến thanh công cụ