The/ that/ USB/ helpful/ stick/ love/ is/ I/ so/ it/ so/ much.Question: The/ that/ USB/ helpful/ stick/ love/ is/ I/ so/ it/ so/ much. A. The USB stick is helpful so that I love it so much. B. The USB stick is so helpful so much that I love it. C. The USB is so helpful stick that I love it so much. D. The USB …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ