The purpose of the projects mentioned is ……………..


 • Câu hỏi:

  The purpose of the projects mentioned is ……………..

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: D

  To address this problem, local religious leaders have called for an end to snow leopard killings, saying that these wild animals have the right to exist peacefully. They’ve also tried to convince people that the leopards are quite rare and thus it is important to protect them.

  Dịch nghĩa: Để giải quyết vấn đề này, các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương đã kêu gọi chấm dứt giết hại báo tuyết, nói rằng những động vật hoang dã này có quyền tồn tại một cách hòa bình. Họ cũng đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng báo đốm khá hiếm và do đó điều quan trọng là phải bảo vệ chúng. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ