Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng lắc đơn để đo gia tốc rơi tự g bằng phép đo gián tiếp.


 • Câu hỏi:

  Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919 ± 0,001s và l = 0,900 ± 0,002 m. Bỏ qua sai số của số π. Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Ta có (T=2pi sqrt{frac{l}{g}})→ (overline{g}={{left( 2pi  right)}^{2}}frac{overline{l}}{overline{{{T}^{2}}}}=9,64833)m/s2

  → Sai số tuyệt đối của phép đo: (Delta g=overline{g}left( frac{Delta l}{overline{l}}+2frac{Delta T}{overline{T}} right)=0,0314)m/s2

  Ghi kết quả: (T=9,648pm 0,031) m/s2

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ