Sục khí X đến dư vào dung dịch AlCl3, xuất hiện kết tủa keo trắng. Khí X làCâu hỏi: Sục khí X đến dư vào dung dịch AlCl3, xuất hiện kết tủa keo trắng. Khí X là A. CO2. B. NH3. Đáp án chính xác C. H2. D. HCl. Trả lời: Đáp án B Phương trình hóa học: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl ====== QUIZ HOÁ HỌC LỚP […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ