So với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có


Câu hỏi:

So với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có

A. lượng mưa lớn hơn.

B. nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. nhiệt độ tối cao tuyệt đối cao hơn.

Đáp án chính xác

D. thời gian mùa mưa dài hơn.

Trả lời:

Đáp án C
Giải thích: So với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có nhiệt độ tối cao tuyệt đối cao hơn.

====== QUIZ ĐỊA LÝ LỚP 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ