Số lượng khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng được thống kê như ở bảng sau:Cho biết đơn vị điều tra và kích thước mẫu của số liệu trên.

Chuyển đến thanh công cụ