Số đồng phân amin bậc 1 công thức  phân tử C3H9N là


 • Câu hỏi:

  Số đồng phân amin bậc một có công thức  phân tử C3H9N là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồng phân bậc 1 của C3H9N là CH3 – CH– CH2 – NH2

  CH3 – CH(CH3) – NH2

  Đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ