Số điểm gián đoạn của hàm số hx=2x,x2 là:


Câu hỏi:

Hàm số fx=xcosx,x<0x21+x,0x<1x3,x1

A. Liên tục tại mọi điểm trừ điểm x=0

B. Liên tục tại mọi điểm trừ điểm x=1

Đáp án chính xác

C. Liên tục tại mọi điểm trừ 2 điểm x=0 và x=1

D. Liên tục tại mọi điểm xR

Trả lời:

limx0+fx=limx0+x21+x=021+0=0limx0fx=limx0+xcosx=0.cos0=0f0=01+0=0limx0+fx=limx0fx=f0Hàm số liên tục tại x=0limx1+fx=limx1+x3=13=1limx1fx=limx1x21+x=121+1=12limx1+fxlimx1fx

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ