Short Story Lớp 4: Cat And Mouse 4


1. Task 1 Cat and Mouse 4 lớp 4

Read and listen to the story. Then correct the words in black (Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó sửa lại cho đúng những chữ in đậm)What animal do you want to see? (Bạn muốn thấy con vật nào?)

I want to see elephants. I love elephants. What about you? (Mình muốn thấy con voi. Mình thích chúng. Còn bạn thì sao?)

I want to see tigers(Mìn muốn thấy con hổ.)

Why do you like elephants? (Tại sao bạn thích con voi vậy?)

Because they’re very quiet(Bởi vì chúng rất yên ắng.)

Really? (Thật hả?)

Yes. (Ừ.)

Hello, Mr Elephant! Where are you today? (Xin chào ngài Elephant! Hôm nay ngài ở đâu vậy?)

Don’t be silly, Mary! (Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ Mary!)

Elephants can’t speak! (Voi làm gì biết nói!)

Yes, we can speak. I’m very well, thank you! (Chỉ có chúng ta là nói được. Mình ổn, cám ơn bạn.)

Let’s buy a doll(Hãy mua một con búp bê đi!)

Good idea. (Ý hay đấy.)

How much is the elephant T-shirt, please? (Áo thun hình con voi giá bao nhiêu vậy ạ?)

It’s sixty thousand dong. (60. 000 đồng)

Goodbye, Mr Elephant! (Tạm biệt ngài Elephant.)

Goodbye! See you later! (Tạm biệt! Hẹn gặp lại sau.)

Guide to answer

Tigers ⇒ lions

Quiet ⇒ friendly

Where ⇒ How

A doll ⇒ a T-shirt

Sixty thousand ⇒ seventy thousand

2. Task 2 Cat and Mouse 4 lớp 4

Work in pairs. Put the words in the correct order. Then practise the conversation (Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại)

A: want/what/do/animal/see/to/you/?

B: tigers/want/see/do/I.

A: them/to/you/see/do/want/why?

B: they’re/because/scary.

A: they’re/they/aren’t/scary/friendly.

Guide to answer

A: What animal do you want to see? (Bạn muốn xem động vật nào?)

B: I want to see tigers. (Tôi muốn xem những con hổ.)

A: Why do you want to see them? (Tại sao bạn muốn xem chúng?)

B: Because they’re scary. (Bởi vì chúng đáng sợ.)

A: They aren’t scary. They’re friendly. (Chúng không đáng sợ. Chúng thân thiện.)

3. Task 3 Cat and Mouse 4 lớp 4

Correct the wrong sentences ( Two are correct) (Sửa lại những câu sai (hai câu đúng))

1. Miu wants to see lions. (Miu muốn thấy sư tử.)

2. Mary likes elephants because they’re scary. (Mary thích voi vì chúng trông đáng sợ.)

3. The elephant in the zoo can’t speak. (Voi trong sở thú không biết nói.)

4. Mary wants an elephant T-shirt. (Mary muốn có một chiếc áo thun in hình con voi.)

5. They don’t say goodbye to the elephant. (Họ không nói lời tạm biệt với con voi.)

Guide to answer

1. Correct (Đúng)

2. Mary likes elephants because they’re friendly(Mary thích voi vì chúng thân thiện.)

3. The elephant in the zoo can speak. (Voi trong sở thú biết nói.)

4. Correct (Đúng)

4. Task 4 Cat and Mouse 4 lớp 4

Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ có trong câu chuyện)

1. dyerFinl

2. nEplheat

3. nAilmas

4. yaRell

5. edoGoby

6. snoiL

Guide to answer

1. Friendly (thân thiện)

2. Elephant (voi)

3. Animals (động vật)

4. Really (thực sự)

5. Goodbye (tạm biệt)

6. Lions (sư tử)

5. Practice

Choose the best option (Chọn đáp án đúng nhất)

1. What are you going to do at Mid-Autumn? – I …….. the School Lantern Parade.

A. join

B. am going to join

C. go to join

D. go and join

2. He is very happy ………. the New Year is coming.

A. and

B. or

C. because

D. by

3. ………. is the fireworks display? – It’s colorful and beautiful.

A. How

B. What

C. Where

D. Why

4. What ……… is this? – It’s an elephant.

A. crocodile

B. tree

C. fruit

D. animal

5. What are monkeys ………. ? – They are quick and clever.

A. do

B. can

C. like

D. look

6. Bears like ………….. fish, fruit and honey.

A. eats

B. eat

C. eating

D. are eating

7. Bears can ……….. on two legs and move around.

A. to stand

B. stand

C. stands

D. standing

8. Lets’ go to the ………… . I want some books.

A. bookshop

B. post office

C. cinema

D. supermarket

9. …….. do you want to the post office? – Because I want some stamps.

A. When

B. What time

C. Why

D. Who

10. ………. is she wearing? – She’s wearing a pink dress.

A. Where

B. What

C. Who

D. How

6. Conclusion

Qua tiết học này, hi vọng các em đã có khoảng thời gian vui vẻ trong chuyến đi đến sở thú cùng với các nhân vật trong câu chuyện. Các em hãy cùng nhau luyện tập các đoạn hội thoại để có thể giao tiếp và phát âm tốt hơn nhé.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ