Question 50: ROM (Read Only Memory) is?

Chuyển đến thanh công cụ